Mixed template effect adjusted by amine concentration in ionothermal synthesis of molecular sieves

Renyan Pei, Ying Wei, Keda Li, Guodong Wen, Renshun Xu, Yunpeng Xu, Lei Wang, Huaijun Ma, Bingchun Wang, Zhijian Tian, Weiping Zhang, Liwu Lin
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b923256g