CO2-induced amidobromination of olefins with bromamine-T

Junpei Hayakawa, Mitsuhiro Kuzuhara, Satoshi Minakata
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b923253m