Electrospun Ru(bpy)32+-doped nafion nanofibers for electrochemiluminescence sensing

Cuisong Zhou, Zhen Liu, Jianyuan Dai, Dan Xiao
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b923031a