Highly enantioselective α-chlorination of cyclic β-ketoesters catalyzed by N,N′-Dioxide using NCS as the chlorine source

Yunfei Cai, Wentao Wang, Ke Shen, Jun Wang, Xiaolei Hu, Lili Lin, Xiaohua Liu, Xiaoming Feng
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b922769e