Antioxidant activity of α-pyridoin and its derivatives: possible mechanism

Li-Xia Cheng, Xiao-Ling Jin, Qing-Feng Teng, Jin Chang, Xiao-Jun Yao, Fang Dai, Yi-Ping Qian, Jiang-Jiang Tang, Xiu-Zhuang Li, Bo Zhou
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b922673g