Desorption corona beam ionization source for mass spectrometry

Hua Wang, Wenjian Sun, Junsheng Zhang, Xiaohui Yang, Tao Lin, Li Ding
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b922616h