Modified Kirkendall effect for fabrication of magnetic nanotubes

Qian Wang, Baoyou Geng, Shaozhen Wang, Yixing Ye, Bo Tao
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b922134d