Controlled synthesis of high quality type-II/type-I CdS/ZnSe/ZnS core/shell1/shell2 nanocrystals

Xiaomin Li, Hongzhe Wang, Shiyun Lou, Zuliang Du, Lin Song Li, Jin Zhong Niu, Huaibin Shen, Changhua Zhou, Weiwei Xu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b922130a