Fabrication of rutile TiO2 tapered nanotubes with rectangular cross-sections via anisotropic corrosion route

Lei Liu, Jieshu Qian, Bo Li, Yuming Cui, Xingfu Zhou, Xuefeng Guo, Weiping Ding
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b921750a