A europium complex with enhanced long-wavelength sensitized luminescent properties

Fumin Xue, Yan Ma, Limin Fu, Rui Hao, Guangsheng Shao, Minxian Tang, Jianping Zhang, Yuan Wang
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b920448b