Structure–function study of peroxidase-like G-quadruplex-hemin complexes

De-Ming Kong, Wei Yang, Jing Wu, Chen-Xi Li, Han-Xi Shen
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b920293e