Cooperative structure-directing effect in the synthesis of aluminophosphate molecular sieves in ionic liquids

Renshun Xu, Xiaochao Shi, Weiping Zhang, Yunpeng Xu, Zhijian Tian, Xiaobing Lu, Xiuwen Han, Xinhe Bao
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b920232n