A shortcut for evaluating activities of TiO2 facets: water dissociative chemisorption on TiO2-B (100) and (001)

Zhuhong Yang, Weijia Liu, Jian-guo Wang, Wei Li, Xiaojing Guo, Linghong Lu, Xiaohua Lu, Xin Feng, Chang Liu
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b920128a