Spontaneous asymmetrical crystallization of a three-dimensional diamondoid framework material from achiral precursors

Shan-Ci Chen, Jian Zhang, Rong-Min Yu, Xiao-Yuan Wu, Yi-Ming Xie, Fei Wang, Can-Zhong Lu
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b919836a