On the mechanism of carbonyl hydrogenation catalyzed by iron catalyst

Honghong Zhang, Dezhan Chen, Yuhua Zhang, Guiqiu Zhang, Jianbiao Liu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b919779f