A quartz crystal microbalance-based molecular ruler for biopolymers

Hongwei Ma, Jian’an He, Zhiqiang Zhu, Bei’er Lv, Di Li, Chunhai Fan, Jing Fang
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b919179h