First examples of extended structures based on {PMo 12 Sb 2 O 40 } polyoxoanions

Shu-Yun Shi, Ying-Hua Sun, Yan Chen, Jia-Ning Xu, Xiao-Bing Cui, Yan Wang, Guo-Wu Wang, Guang-Di Yang, Ji-Qing Xu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b918631j