Phosphine-free synthesis of high quality ZnSe, ZnSe/ZnS, and Cu-, Mn-doped ZnSe nanocrystals

Huaibin Shen, Hongzhe Wang, Xiaomin Li, Jin Zhong Niu, Hua Wang, Xia Chen, Lin Song Li
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b917674h