Lone electron-pair enhancement of SHG responses in eulytite-type compounds: A II 3 M III (PO 4 ) 3 (A = Pb, M = Bi; A = Ba, M = Bi, La)

Wei-Long Zhang, Xin-Song Lin, Hao Zhang, Jin-Yun Wang, Chen- Sheng Lin, Zhang-Zhen He, Wen-Dan Cheng
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b916893a