Assembling chirality into magnetic nanowires: cyano-bridged iron(iii)–nickel(ii) chains exhibiting slow magnetization relaxation and ferroelectricity

Cai-Feng Wang, Dong-Ping Li, Xin Chen, Xiao-Ming Li, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b916637h