Highly sensitive protein detection using enzyme-labeled gold nanoparticleprobes

Meiying Liu, Chunping Jia, Yunyan Huang, Xinhui Lou, Shihua Yao, Qinghui Jin, Jianlong Zhao, Jiaqing Xiang
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b916629g