An extremely rare example of asymmetric tetranuclear core {M4(μ3-X)2(μ-X)4} in a novel alkoxo-bridged heterometallic Cr/Cd complex

Valentyna V. Semenaka, Oksana V. Nesterova, Volodymyr N. Kokozay, Viktoriya V. Dyakonenko, Oleg V. Shishkin, Roman Boca, Julia Jezierska
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b916568a
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Viktoriya Dyakonenko