Amplified detection of protein cancer biomarkers using DNAzyme functionalized nanoprobes

Wen-Hui Zhou, Chun-Ling Zhu, Chun-Hua Lu, Xiuchun Guo, Farong Chen, Huang-Hao Yang, Xiaoru Wang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b916217h