Study on the kinetics of homogeneous enzyme reactions in a micro/nanofluidics device

Chen Wang, Su-Juan Li, Zeng-Qiang Wu, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen, Xing-Hua Xia
  • Lab on a Chip, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915762j