One-dimensional metal-azido complex constructed by a double EO azido bridged trinuclear nickel(ii) unit: synthesis, structure and magnetic properties

Fu-Chen Liu, Jiong-Peng Zhao, Bo-Wen Hu, Yong-Fei Zeng, J. Ribas, Xian-He Bu
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915616j