One-pot cross-coupling of N-acyl N,O-acetals with α,β-unsaturated compounds

Yong-Gang Xiang, Xiang-Wu Wang, Xiao Zheng, Yuan-Ping Ruan, Pei-Qiang Huang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915488d