Quinone tailored selective oxidation of methane over palladium catalyst with molecular oxygen as an oxidant

Yafang Fan, Zengjian An, Xiulian Pan, Xiumei Liu, Xinhe Bao
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915412d