Visual and colorimetric detection of Hg2+ by cloud point extraction with functionalized gold nanoparticles as a probe

Zhi-qiang Tan, Jing-fu Liu, Rui Liu, Yong-guang Yin, Gui-bin Jiang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915237g