Three dimensionally ordered macroporous Ce 1−x Zr x O 2 solid solutions for diesel soot combustion

Guizhen Zhang, Zhen Zhao, Jian Liu, Guiyuan Jiang, Aijun Duan, Jianxiong Zheng, Shengli Chen, Renxian Zhou
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b915027g