Dispersion of graphene sheets in ionic liquid [bmim][PF 6 ] stabilized by an ionic liquid polymer

Xiaosi Zhou, Tianbin Wu, Kunlun Ding, Baoji Hu, Minqiang Hou, Buxing Han
  • Chemical Communications, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b914763b