Reactivity of 4-amino-3,5-bis(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazole, structures and magnetic properties of polynuclear and polymeric Mn(ii), Cu(ii) and Cd(ii) complexes

Zhao-Sha Meng, Lei Yun, Wei-Xiong Zhang, Chao-Gang Hong, Radovan Herchel, Yong-Cong Ou, Ji-Dong Leng, Meng-Xia Peng, Zhuo-Jia Lin, Ming-Liang Tong
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b914702k