Light responsive protective coatings

Ekaterina V. Skorb, Dmitry V. Sviridov, Helmuth Möhwald, Dmitry G. Shchukin
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b914257f