Two distinct β-sheet fibrils from silk protein

Zuguang Gong, Lei Huang, Yuhong Yang, Xin Chen, Zhengzhong Shao
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b914218e