Photo-bleaching immunity encoded photonic suspension array for label-free multiplex analysis

Zhuoying Xie, Yuanjin Zhao, Liguo Sun, Xiangwei Zhao, Ye Shao, Zhong-Ze Gu
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b913627d