The role of bridging ligands in determining DNA-binding ability and cross-linking patterns of dinuclear platinum(ii) antitumour complexes

Jianhui Zhu, Miaoxin Lin, Damin Fan, Ziyi Wu, Yuncong Chen, Junfeng Zhang, Yi Lu, Zijian Guo
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b913236h