Fluoride-enhanced lanthanide luminescence and white-light emitting in multifunctional Al3Ln2 (Ln = Nd, Eu, Yb) heteropentanuclear complexes

Hai-Bing Xu, Xiao-Ming Chen, Qi-Sheng Zhang, Li-Yi Zhang, Zhong-Ning Chen
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b912474h