A novel click chitooligosaccharide for hydrophilic interaction liquid chromatography

Hongxue Huang, Yu Jin, Meiyun Xue, Long Yu, Qing Fu, Yanxiong Ke, Changhu Chu, Xinmiao Liang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b911680j