An electrochemical molecular switch for one-step, reusable detection of a single-base mutation of DNA

Xiaoyong Jin, Yuehua Fei, Liangliang Zhang, Xueping Liu, Guoli Shen, Ruqin Yu
  • The Analyst, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b911672a