Copper-catalyzed enantioselective carbenoid insertion into S–H bonds

Yong-Zhen Zhang, Shou-Fei Zhu, Yan Cai, Hong-Xiang Mao, Qi-Lin Zhou
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b911670b