Template-free polymorph discrimination and synthesis of calcium carbonate minerals

Jun Jiang, Shao-Feng Chen, Lei Liu, Hong-Bin Yao, Yun-Hao Qiu, Min-Rui Gao, Shu-Hong Yu
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b911219g