Bis[1,4,8,11,15,18,22,25-octa(butyloxyl)phthalocyaninato] rare earth double-decker complexes: synthesis, spectroscopy, and molecular structure

Yingning Gao, Renjie Li, Shuai Dong, Yongzhong Bian, Jianzhuang Jiang
  • Dalton Transactions, January 2010, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b911178f