A new restriction effect of hard templates for the shrinkage of mesoporous polymer during carbonization

Mingbo Zheng, Guangbin Ji, Yongwen Wang, Jian Cao, Shaoqing Feng, Lei Liao, Qinglai Du, Lifeng Zhang, Zongxin Ling, Jinsong Liu, Ting Yu, Jieming Cao, Jie Tao
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b910128d