Density functional study of the water exchange reaction of the polyoxocation GeO4Al12(OH)24(H2O)128+ (K-GeAl12) in aqueous solution

Zhaosheng Qian, Hui Feng, Wenjing Yang, Xiaoyan Jin, Shuping Bi
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b909278a