Heteronuclear trimetallic and 1D polymeric 3d–4f Schiff base complexes with OCN− and SCN− ligands

Shunsheng Zhao, Xingqiang Lü, Anxin Hou, Wai-Yeung Wong, Wai-Kwok Wong, Xiaoping Yang, Richard A. Jones
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b908682j