A monometallic tri-spin single-molecule magnet based on rare earth radicals

Na Zhou, Yue Ma, Chao Wang, Gong Feng Xu, Jin-Kui Tang, Jin-Xia Xu, Shi-Ping Yan, Peng Cheng, Li-Cun Li, Dai-Zheng Liao
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b908639k