High surface area ZnO–carbon composite tubular arrays based on the Kirkendall effect and in situ Zn evaporation

Ruimin Ding, Jinping Liu, Jian Jiang, Yuanyuan Li, Yingying Hu, Xiaoxu Ji, Qingbo Chi, Fei Wu, Xintang Huang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b907885a