A novel 3D Cd(ii) metal–organic framework with an unprecedented (5,6)-connected topology based on isophthalate and 2-(3-pyridyl)imidazo[4,5-f]1,10-phenanthroline

Xiuli Wang, Guocheng Liu, Jinxia Zhang, Yongqiang Chen, Hongyan Lin, Wenyan Zheng
  • Dalton Transactions, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b907839h