Microwave synthesis of fluorescent carbon nanoparticles with electrochemiluminescence properties

Hui Zhu, Xiaolei Wang, Yali Li, Zhongjun Wang, Fan Yang, Xiurong Yang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b907612c