Self-assembly of peptide-based multi-colour gels triggered by up-conversion rare earth nanoparticles

Junchen Wu, Qiwei Tian, He Hu, Qian Xia, Ying Zou, Fuyou Li, Tao Yi, Chunhui Huang
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b907517h