A fluorescent chemodosimeter specific for cysteine: effective discrimination of cysteine from homocysteine

Honglin Li, Jiangli Fan, Jingyun Wang, Maozhong Tian, Jianjun Du, Shiguo Sun, Pingping Sun, Xiaojun Peng
  • Chemical Communications, January 2009, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/b907511a